ico_home.gif, 888B Hlavní stránka   ico_kontakt.gif, 66B Kontakty    ico_letter.gif, 67B Newsletter   ico_mapa.gif, 68BMapa stránek

Bonduelle - chuť, která je vidět... Facebook

Úplné podmínky a pravidla věrnostního programu
"Cuisine Colorée"

I. Pořadatel věrnostního programu "Cuisine Colorée"
Pořadatelem věrnostního programu "Cuisine Colorée" (dále jen „program“) je společnost Bonduelle, s. r. o., Hybernská 24, Praha 1, Česká republika, IČO 40767981, vedená u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C 3033 (dále jen „pořadatel“).

II. O programu
Program je určen pro odběratele v gastronomii (např. restaurace, hotely, apod.) s provozovnami na území České republiky. Za doložené odběry zeleniny Bonduelle ze sortimentu pro gastronomii (tj. všech výrobků z katalogu uvedeného na těchto stránkách) získává účastník programu body, za které si může objednat odměny z katalogu odměn.

III. Termín a místo konání věrnostního programu
Program probíhá na území České republiky v termínu od 1.4. 2015 do dne zveřejnění rozhodnutí o ukončení trvání programu na stránkách www.bonduelle-foodservice.cz.

IV. Účast ve věrnostním programu
Účastníkem se může stát stálý odběratel gastrovýrobků Bonduelle (viz. Katalog výrobků) s provozovnou na území České republiky, který vyplní úplně a pravdivě registrační formulář na webových stránkách www.bonduelle-foodservice.cz (dále jen "účastník programu").

Pokud má odběratel více provozoven, může se každá provozovna zaregistrovat samostatně. Pro získávání bodů je ale nezbytné, aby se jméno a adresa odběratele na dokladu (faktuře nebo dodacím listu) úplně shodovaly s registračními údaji účastníka, který doklad předkládá (název provozovny a její adresa). Pokud tedy jsou např. restauraci, která má více provozoven, vystavovány faktury na centrální adresu, musí se jako účastník zaregistrovat tato centrála; pokud jsou fakturovány jednotlivé provozovny, registrují se jako účastníci samostatně tyto provozovny.

Program není určen pro školní jídelny; ty mají možnost účastnit se projektu "Škola plná zdraví": www.skolaplnazdravi.cz.

Účastníci, kteří nesplňují podmínky účasti ve věrnostním programu nebo jednají v rozporu s těmito pravidly a podmínkami, nebudou do programu zařazeni. Pořadatel má právo na posouzení splnění podmínek programu jednotlivými účastníky.
Pokud se ukáže, že účastník se i přes uvedené stal členem věrnostního programu, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nemá nárok na žádnou odměnu z tohoto programu. 
Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení vyplněných registračních formulářů a zaslaných objednávek. Do programu nebudou zařazeny registrační formuláře a objednávky, jež nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podmínky programu.

V. Princip fungování programu
Zájemce o program se zaregistruje vyplněním formuláře na webových stránkách www.bonduelle-foodservice.cz.

Od okamžiku registrace se stává účastníkem programu a může sbírat body za doložené odběry výrobků z gastro sortimentu Bonduelle od dodavatele registrovaného v České republice (tj. s českým IČ/DIČ) uskutečněné od okamžiku registrace.

Odběry je nutno doložit čitelnou kopií dokladu (faktury nebo dodacího listu), který odběr jednoznačně potvrzuje. Zejména na něm musí být uveden odběratel, který je shodný s účastníkem, tak jak se registroval (název, adresa provozovny), datum prokazující, že odběr nastal až po registraci (za odběry před registrací body nelze získat). V případě pochybností je pořadatel oprávněn vyžadovat předložení příslušných dokladů (faktur nebo dodacích listů).

Za získané body si účastník může objednat odměnu z katalogu odměn.

VI. Počítání bodů
Body, za které si lze odměny objednat, se připisují za doložené odběry sterilované a zmrazené zeleniny Bonduelle ze sortimentu pro gastronomii (tj. všech výrobků z katalogu uvedeného na těchto stránkách) následovně:
Za každý 1 kg zeleniny získá účastník na své konto 1 bod.

Body jsou připsány na konto účastníka do 21 dnů od obdržení dokladu. 
Body jsou odečteny z konta účastníka v okamžiku odeslání objednávky odměny. 
O stavu bodů se účastník může přesvědčit na internetu na svém bodovém kontu, k němuž získá po registraci přihlašovací heslo. 

Pořadatel si vyhrazuje právo neuznat body, pokud byly získány v důsledku omylu či technické závady. Za maloobchodní balení se body nezískávají.

VII. Katalog odměn a objednávání odměn
Aktuální katalog odměn je zveřejněn na www.bonduelle-foodservice.cz, včetně bodové hodnoty každé odměny. Účastník programu je oprávněn si objednat jednu nebo více odměn z aktuálního katalogu odměn až do výše zůstatku na svém bodovém kontě.  Objednávky provádějí účastníci výhradně elektronicky, po přihlášení ke svému bodovému kontu. Pořadatel programu je oprávněn libovolně jednostranně dle svého vlastního uvážení měnit odměny uvedené v katalogu i jejich bodovou hodnotu a to bez předchozího upozornění.

VIII. Zasílání odměn
Účastníkům bude jimi objednaná odměna doručena Českou poštou nebo obchodním zástupcem Bonduelle na adresu uvedenou při registraci nejpozději do 6 týdnů od doručení objednávky odměny. V případě, že se účastníkovi nepodaří doručit odměnu na zadanou poštovní adresu, zaniká právo účastníka na získání této odměny. Pořadatel programu neodpovídá za vady či ztrátu zásilky vzniklé při doručení Českou poštou.

IX. Obecná závěrečná ustanovení
Účastí v programu vyjadřuje účastník svůj výslovný souhlas s pravidly a podmínkami programu a zavazuje se je plně bez výhrad dodržovat. 

Účastník věrnostního programu je oprávněn dle vlastního uvážení členství v programu kdykoliv zrušit a to písemně na Bonduelle, s. r. o., Hybernská 24, Praha 1, Česká republika nebo e-mailem na adresu info@bonduelle-foodservice.cz.   

Pořadatel věrnostního programu je oprávněn zrušit členství v programu účastníkovi, který je dlouhodobě neaktivní; tj. který po dobu 90 dnů nezašle doklad o odběru zeleniny Bonduelle uskutečněný v tomto období.   

Účast v programu ani ceny není možné vymáhat právní cestou ani plnit finančně.   

Pořadatel programu si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla, bodové hodnocení, ceny apod. O těchto změnách bude účastník neprodleně informován pomocí e-mailu a prostřednictvím webových stránek www.bonduelle-foodservice.cz.  

Účastník vyplněním registračního formuláře a objednávky souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje v rozsahu tohoto formuláře byly až do odvolání tohoto souhlasu zpracovány společností Bonduelle s.r.o., jako správcem, se sídlem Hybernská 24, Praha 1, Česká republika, IČO 40767981, za účelem členství ve věrnostním programu a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i e-maily, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Účastník programu, který poskytl správci osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.   

Tato úplná pravidla a podmínky včetně katalogu odměn věrnostního programu a bodové hodnoty výrobků Bonduelle jsou k dispozici na www.bonduelle-foodservice.cz.   

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. ledna 2015.

Cuisine Colorée

Všechna práva vyhrazena © 2019 BONDUELLE s.r.o.